> Startsidan
.
> Nyheter
.
Tjänster
.

AffärsplaneringProjekt- och Programplanering


SamverkanKrisplanering


.
Om företaget
.

Referenser

.

Kontakta oss

.
Om oss
.
.
Partners
Microsoft ISV Partner
Procensor AB  PROCENSOR AB

...................

 

Mer om nyttan

Enkla, tydliga och strukturerade handlingsplaner för samsyn och enad riktning i gränsöverskridande planeringsarbete, genomförande och utvärdering.

Cupol fyller en viktig ledningsfunktion som ingen annan gör idag – gemensamma visuella handlingsplaner förbättrar sektorsövergripande arbete, planering under tidspress, stora förändringsprocesser och kontinuitetsplanering på ett nytt, enkelt och neutralt sätt.

En komplex och pressad situation blir snabbt överskådlig. Förmågor, roller, sammanhang och gemensamma perspektiv tydliggörs strukturerat så att alla deltagare kan ta ett större helhetsansvar och samtidigt vara mer proaktiva i sitt eget agerande.

+ Expandera alla - Minimera alla

Stöd för målinriktade lednings- och stabsledningsmetoder
Cupols enkla struktur och metodik stödjer ert nuvarande arbetssätt genom att synliggöra ert arbete i en visuell plan. Krisberedskapsmyndigheten (KBM), Rikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen och Statens räddningsverk arbetar fram en metodik för krisledning. Den passar Cupol som om det vore skräddarsytt så vi arbetar gärna med företag och myndigheter som valt den metoden.

Trygghet och kraft att ta beslut under osäkerhet och press
Cupol möjliggör snabb och dynamisk hantering av olika planer och lägesuppfattningar och man kan lätt skapa och jämföra olika handlingsalternativ för att uppnå bästa effekt.

Vår erfarenhet visar att man kan tillgodogöra sig ett arbete på 60 timmar på bara 1 timme med hjälp av verktyget. En helt ny handlingsplan tas fram på 45 minuter. En revidering från en tidigare närliggande plan görs på bara några få minuter.

Delaktighet i alla led - agera utifrån helheten och sin egen roll
Cupol visar en överblick över helheten samtidigt som varje aktör ser och förstår sin roll i de kritiska åtgärderna i sammanhanget. Ledningen såväl som varje aktör får samma lägesbild, vilket är avgörande för att driva en situation framåt kraftfullt och ändamålsenligt.

Alla kan förstå och härleda beslut och varje aktör kan på så sätt ta ansvar och agera på ett proaktivt och önskvärt sätt i samklang med helhetsbilden.

Säkrar att resurser används på bästa sätt med högre precision
I Cupol ser man vad man gör, men framförallt vad man inte gör så att resursanvändning optimeras. Kortfattat kan man säga att Cupol kvalitetssäkrar, validerar, en plan genom att mäta effekterna av de aktiviteter man är på väg att genomföra mot de mål och resultat man vill uppnå.

Planen är repeterbar och man skapar lätt nya visuella och validerade handlingsalternativ som kan ställas mot varandra för att uppnå bästa möjliga effekt. På så sätt är verktyget lämpligt både i planerings, genomförande och uppföljningsarbete.

Tydliggör roller och ansvar så rätt saker görs och inget missas
Cupol används för att på ett spårbart och strukturerat sätt tydliggöra vad som skall prioriteras, vem som är ansvarig, hur man ska göra och varför man gör det för att nå önskade effekter och resultat. Ledningen kan utvärdera planen

Budskapet i en omfattande plan åskådliggörs så att mottagarna kan ta emot det mer kraftfullt än en vanlig föredragning.

Främjar helhetssyn och ger gemensam riktning mellan aktörer
Cupol hjälper till att stärka aktörernas samsyn och engagemang för att driva lagarbetet framåt mot ett gemensamt mål. Diskussioner blir konkreta och strukturerade. Ansvar blir tydligare och arbetet resultatinriktat på ett nytt sätt.

Vi hör ofta att det är mindre prestige och mindre ”egna agendor” vid möten och föredragningar där Cupol använts som process stöd.

Ledningsarbetet blir personoberoende och fortskrider över tid
Cupol är ett stöd för att ha uthållighet bibehålla färdighet och precision över tid. I löst sammansatta grupper där deltagare kommer och går ger Cupol en visuell struktur så det är lätt och tydligt för en ny aktör att sätta sig in i arbetet. Med låga inlärningströsklar och en tydlig och enkel struktur kan chefer rotera och planen hållas ihop dygnet runt under lång tid.

Dokumentation samlas på ett ställe med behörighetsnivåer
Varje aktör har den övergripande lägesbilden samtidigt som var och en kan dyka ner i detaljer och spåra precis den fakta han/hon har behörighet till på hans/hennes egna villkor. Verktyget är tillgängligt via Internet så alla har full åtkomst oavsett var man befinner sig.

Dokument nås antingen i det grafiska gränssnittet – i en plan – eller i en traditionell mappstruktur. Cupol håller ordning och reda så att allt arbete lättillgängligt och strukturerat samlat på ett ställe.

Visuell översikt av plan - mål, delmål och vem som gör vad

Cupol Ledning Plan

GANTT – schema möjliggör planen för genomförande

Cupol Ledning Matris

Matrisen - validerar planen så att den är kvalitetssäkrad

Cupol Ledning Matris

Gratis demo


Mer om...
Cupol Change AB | info@cupol.net | Cylindervägen 18, 131 26  Nacka Strand | Tel: 08-601 30 80 Fax: 08-601 30 33